Γραφτείτε στη Mailing List του Μαρουσιώτικου

Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013

ΒΡΙΛΗΣΙΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕΛΩΝ Ν.Π., ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ, ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ


LOGO_VRILISSIAΣυνεδριάζει στις 31 του μηνός Ιανουαρίου 2013,  ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Βριλησσίων με θέματα:
 1. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών που διενεργούνται με διαγωνισμό και απ’ ευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ
 2. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλος της επιτροπής παραλαβής – βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών (παροχής υπηρεσιών) που διενεργούνται με διαγωνισμό και απ’ ευθείας ανάθεση σύμφωνα με το αρ. 67 του Π.Δ. 28/80 πλην οχημάτων
 3. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλος της επιτροπής παραλαβής – βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών (παροχής υπηρεσιών) και προμηθειών για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου  που διενεργούνται με διαγωνισμό και απ’ ευθείας ανάθεση σύμφωνα με το αρ. 67 του Π.Δ. 28/80
 4. Ορισμός Συμβούλου ως μέλους της επιτροπής παραλαβής έργων
 5. Ορισμός μέλους της Επιτροπής Επίλυσης με Συμβιβασμό Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων
 6. Επιστροφή ποσού 113,54 € που αφορά Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) για το ακίνητο επί της οδού Σπάρτης αρ. 5
 7. Επιστροφή ποσού 118,91 € που αφορά Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) για το ακίνητο επί της οδού Σαλαμίνος 123
 8. Επιστροφή ποσού 21,31 € που αφορά Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) για το ακίνητο επί της οδού 25ης Μαρτίου 24Α
 9. Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Α’ Σχολική Επιτροπή» Δήμου Βριλησσίων
 10. Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Β’ Σχολική Επιτροπή» Δήμου Βριλησσίων
 11. Ορισμός Προέδρου και Παραγωγικών Τάξεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Βριλησσίων
 12. Έγκριση της αριθ. 02/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, του Νομικού Προσώπου «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων» που αφορά στην έγκριση έκδοσης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ποσού 1.015,00€ για υποβολή της ως δικαιολογητικό για την υπογραφή σύμβασης με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» και εξουσιοδότηση της Προέδρου του Δ.Σ. για την υπογραφή όλων των απαιτούμενων συμβάσεων και αποδοχή των όρων της Σύμβασης Έκδοσης και της Σύμβασης Ενεχυρίασης
 13. Έγκριση της αριθ. 03/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, του Νομικού Προσώπου «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων» που αφορά στην έγκριση έκδοσης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ποσού 16.660,00€ για υποβολή της ως δικαιολογητικό για την υπογραφή σύμβασης με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» και εξουσιοδότηση της Προέδρου του Δ.Σ. για την υπογραφή όλων των απαιτούμενων συμβάσεων και αποδοχή των όρων της Σύμβασης Έκδοσης και της Σύμβασης Ενεχυρίασης
 14. Έγκριση Προϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης οικ. έτους 2013 του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων»
 15. Έγκριση Προϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης οικ. έτους 2013 του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου