Γραφτείτε στη Mailing List του Μαρουσιώτικου

Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2013

ΧΑΛΑΝΔΡΙ- 14/02 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Συνεδριάζει την Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου και ώρα 20:30 το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου.

Θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:


Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χαλανδρίου» που αφορά στην έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Ο.Ε. 2013.

Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χαλανδρίου» που αφορά στην έγκριση Προϋπολογισμού Ο.Ε. 2013.

Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της υπ’ αριθμ. 60/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στον έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού και κατάσταση εσόδων – εξόδων του Δήμου Δ΄ τριμήνου 2012.

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών.

Συζήτηση και λήψη απόφασης για εκχώρηση από το Δήμο Χαλανδρίου στο ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χαλανδρίου» της αρμοδιότητας ανάδειξης προμηθευτών – χορηγητών για το έτος 2013.

Συζήτηση και λήψη απόφασης για εκχώρηση από το Δήμο Χαλανδρίου στο ΝΠΔΔ «Ευριπίδης - Αθλητικός, Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Χαλανδρίου» της αρμοδιότητας ανάδειξης προμηθευτών - χορηγητών για το έτος 2013.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για καθορισμό εξόδων παράστασης προέδρου και αντιπροέδρου του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Ευριπίδης – Αθλητικός, Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Χαλανδρίου».

Συζήτηση και λήψη απόφασης για καθορισμό εξόδων παράστασης προέδρου και αντιπροέδρου του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χαλανδρίου».

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τροποποίηση - συμπλήρωση του άρθρου 18 του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου του Δήμου Χαλανδρίου.

Συζήτηση και λήψη απόφασης για διάθεση ποσού από τους ΚΑΠ μηνός Δεκεμβρίου 2012 ποσού 44.655,28 ευρώ για επιχορήγηση του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χαλανδρίου».

Συζήτηση και λήψη απόφασης για διάθεση συνολικού ποσού από τους ΚΑΠ μηνός Δεκεμβρίου 2012 ποσού 11.276,09 ευρώ για επιχορήγηση του ΝΠΔΔ «Αθλητικός, Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Χαλανδρίου – Ευριπίδης».
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ποσού 1.000,00 ευρώ για την ενίσχυση περιβαλλοντικών δράσεων.

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών της ΔΕΠ.

Συζήτηση και λήψη απόφασης για συγκρότηση «Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων», για το έτος 2013 και ορισμός εκπροσώπων.

Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό δύο (2) δημοτικών συμβούλων από τη μειοψηφία, για συμμετοχή στην εκτελεστική επιτροπή, για θέματα που αφορούν το Ν.3584/07 σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2 του Ν. 4018/2011.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση και παραλαβή της μελέτης «Τοπογραφικές και υψομετρικές μελέτες για το έργο κατασκευής αγωγών ομβρίων στο Δήμο Χαλανδρίου».

Συζήτηση και λήψη απόφασης για παραλαβή της μελέτης «Μελέτη ενεργειακής απόδοσης (ΜΕΑ) για έκδοση οικοδομικής άδειας ανακαίνισης κληροδοτήματος Σαχάλα για χρήση ΚΑΠΗ».

Συζήτηση και λήψη απόφασης για παραλαβή της μελέτης «Μελέτη ενεργειακής απόδοσης (ΜΕΑ) για έκδοση οικοδομικής άδειας παιδικού σταθμού στο ΚΦ 87 του Δήμου Χαλανδρίου».

Συζήτηση και λήψη απόφασης για παραλαβή της μελέτης «Αρχιτεκτονική Μελέτη για ανακαίνιση κληροδοτήματος Σαχάλα για χρήση ΚΑΠΗ».
Συζήτηση και λήψη απόφασης για άδεια απότμησης πεζοδρομίου επί της οδού Ηρακλείτου 46-48, Ο.Τ. 1185, για έκδοση νέας άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων.

Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση 1ου ΑΠΕ και τακτοποιητικού του έργου «Έργα επισκευής και καθαρισμού φρεατίων όμβριων υδάτων», Α.Μ. 3/2012.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή μικρών έργων οδοποιίας για αποκατάσταση μικρών τμημάτων οδών - οδοστρωσίας, ασφαλτικά, κρασπεδόρειθρα», Α.Μ. 30/5.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου