Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013

ΠΕΝΤΕΛΗ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 30/01/2013


logo_penteli_newΣυνεδριάζει στις 30 Ιανουαρίου, 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00 το δημοτικό συμβούλιο Πεντέλης με θέματα:


1. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης» - Ορισμός Προέδρου & Αντιπροέδρου.
 1. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Πολιτισμού – Αθλητισμού Δήμου Πεντέλης» - Ορισμός Προέδρου & Αντιπροέδρου.
 2. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πεντέλης» - Ορισμός Προέδρου & Αντιπροέδρου.
 3. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πεντέλης» - Ορισμός Προέδρου & Αντιπροέδρου.
 4. Κλήρωση δύο (2) δημοτικών συμβούλων για την παραλαβή μικρών έργων και εργασιών έτους 2013 βάσει του άρθρου 15 του Π.Δ. 171/87.
 5. Ορισμός μελών επιτροπών (μετά από κλήρωση) με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, έτους 2013.
 6. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης των φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για το έτος 2013.
 7. 14η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2012.
 8. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Πεντέλης έτους 2013 –Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής (Θα σας σταλεί την Δευτέρα γιατί η Ε.Ε. συνεδριάζει την Παρασκευή).
 9. 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2013.
 10. 1η Κατανομή ΚΑΠ έτους 2013 Λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές.
 11. Έγκριση διενέργειας προμηθειών προϋπολογισμού έτους 2013, με διαδικασίες απευθείας ανάθεσης.
 12. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό του ανώτατου ύψους προϋπολογισμού εξόδων της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας (άρθρο 86 παρ.1 Ν.3852/10).
 13. Επιστροφή ποσού 15.370,50 € αχρεωστήτως καταβληθέντος από διαφορά της προσωρινής τιμής με την οριστική τιμή μονάδος του έργου «Κατασκευή εξωτερικών συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης» Α/Μ: 6/2011.
 14. Υποκατάσταση αναδόχου Πολεοδομικής Μελέτης λόγω ασθενείας, κατά την παράγραφο 1α του άρθρου 26 του Ν. 3316/2005.
 15. Τοποθέτηση φωτεινής σηματοδότησης στον κόμβο Κ. Καραμανλή και 17ης Νοέμβρη της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 16. Αμφιδρόμηση της οδού Π.Π. Γερμανού, λόγω λειτουργίας λαϊκής αγοράς επί της οδού Κ. Τσιμπρικίδη της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 17. Τοποθέτηση ελαστικών οριοδεικτών για αποτροπή στάθμευσης οχημάτων επί της οδού Πίνδου (έναντι σχολείου) της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου